Terug naar Firefox 4

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

vers la version FR

HOOFDSTUK I

Om als effectief of als toetredend lid bij de Vereniging aan te sluiten moet aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een schriftelijk verzoekschrift worden gericht Deze aanvraag moet voorzien zijn van de volgende documenten:

- een fotokopie van de identiteitskaart

- een attest van de directeur of van de hoofdredacteur van het medium waarin de kandidaat actief is en waarin staat dat deze al minstens zes maanden, regelmatig bezoldigd aan de filmrubriek meewerkt

-knipsels van artikels, geschreven door de kandidaat, die regelmatig verschijnen in de rubriek van de persorganen die hem accrediteren en die minimum een periode van zes maanden beslaan. Voor hen die voor audiovisuele media werken, geldt eveneens een kopie van hun productie in dezelfde periode; voor de elektronische media geldt een uitgeprinte internet pagina met de artikels die de periode van minstens zes maanden beslaan.

-een attest van de kandidaat waarin hij bevestigt dat hij van de statuten en de reglementen van de Vereniging kennis heeft genomen en dat hij er zich toe verbindt om ze na te leven.

HOOFDSTUK II. De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de vereniging, het centraal bestuursorgaan, voor de coördinatie en de controle, is de eerste verantwoordelijke voor de beroepsbelangen van de leden van de vereniging. Haar initiatieven hebben derhalve ook betrekking op de relaties van de Vereniging met de overheid of de publieke administratie, de Belgische persverenigingen en de nationale, internationale en buitenlandse organisaties.
Slechts afhankelijk van de Algemene Vergadering, heeft de Raad van Bestuur, en uitsluitend zij, de bevoegdheid om de standpunten van de verenigingen in zijn betrekking tot derden te bepalen. Het kan deze wel delegeren naar de voorzitter of één van de bestuurders.

HOOFDSTUK III. De lidkaart en de betaling van het jaarlijkse lidgeld.

Het model en het formaat van de kaart wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Om geldig te zijn, moet de lidkaart over de handtekening van de voorzitter beschikken, en of van de penningmeester of van de secretaris. De lidkaarten worden per post opgestuurd of persoonlijk overhandigd, bij voorkeur tussen 15 december en de daaropvolgende 30ste januari.
Elk verlies of diefstal van de lidkaart moet onverwijld aan de Raad van Bestuur worden gemeld. Deze laatste zal voor een duplicaat zorgen dat geleverd wordt tegen een forfaitaire onkostenvergoeding van de aanmaak. Dit bedrag is vast en wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur bepaald.

In de loop van het vierde trimester van het jaar wordt per post en/of per mail aan de leden gevraagd hun jaarlijks lidgeld te betalen. Indien het lidgeld niet voor de 1ste januari betaald wordt, wordt een herinneringsschrijven opgestuurd. Indien hier twee weken later nog niet op is gereageerd, wordt het lid als ontslagnemend beschouwd.

HOOFDSTUK IV. Het taalgebruik tijdens de vergaderingen

In zijn relaties met het publiek maakt de Vereniging gebruik van het Frans en het Nederlands. De twee nationale talen worden eveneens gebruikt in de Algemene Vergaderingen van de Vereniging. Op uitdrukkelijke vraag van een lid, moeten de verklaringen of de mededelingen die tijdens de vergaderingen worden gedaan, worden vertaald.

HOOFDSTUK V. Het stemmen per volmacht

De volmachten afgeleverd aan de leden, moeten om geldig te zijn, voor het begin van de betreffende vergadering aan de Voorzitter worden bezorgd om te worden toegestaan. Ze worden aan de Vergadering bij de opening van de zitting bekend gemaakt. Het aantal volmachten is tot twee beperkt.

De effectieve leden, toegelaten om in naam van één of meer leden per volmacht te stemmen, moeten. voor elke beslissing die ter geheime stemming wordt voorgelegd, het precieze aantal stembrieven vragen waarvoor ze een volmacht hebben.

. Voor elke beslissing waarvan de stemming openbaar is moeten ze het aantal en de namen van de afwezigen leden van wie ze de volmacht hebben en die op een rechtmatige wijze werd neergelegd, bekendmaken.

HOOFDSTUK VI. Manifestaties en schermheerschap

De Vereniging kan het schermheerschap toekennen aan films die een opmerkelijk artistiek, educatief of wetenschappelijk belang hebben, zoals ook aan organisaties of film-evenementen.

STATUTEN VAN DE UNIE VAN DE BELGISCHE FILMPERS (UBFP)

HOOFDSTUK I

Art. 1. De Vereniging krijgt de naam Unie van de Belgische Filmpers – Union de la Presse Cinématographique Belge, afgekort als UBFP – UPCB. Elk van deze volledige benamingen is voldoende om op zich zelf staand, de vereniging te benoemen. De vereniging heeft zijn zetel in de Koningstraat 310, 1210 Brussel (gerechtelijk arrondissement Brussel).

Art 2. Als voortzetting van de Beroepsbond van de Belgische Filmpers (B.B.F) opgericht op 1 mei 1925 te Brussel, heeft de Vereniging als doel: de film zonder enig winstoogmerk te promoten, tussen zijn leden de regels van de beroepseer te bewerkstelligen, de onderlinge banden van goede collegialiteit en solidariteit aan te halen; de rechten en beroepsbelangen van zijn leden te beschermen.

Art. 3. De Vereniging houdt zich aan de principes van de vrijheid en de gelijkheid en wil, in verdraagzaamheid en in respect voor elkeen, aan een rechtvaardige, democratische en solidaire maatschappij bouwen die aan iedereen gelijke rechten, vrijheid van mening en van uiting waarborgt. Zijn werking strekt zich uit tot het Belgisch grondgebied. Zij kan zich aansluiten bij internationale persverenigingen en aan andere organisaties die in dienst staan van haar belangen.

HOOFDSTUK II

Art. 4. Een ledenregister wordt op de zetel van de Vereniging bewaard en alle leden kunnen het er raadplegen. De Vereniging bestaat uit effectieve leden, toetredende leden, ereleden en leden van verdienste. Het aantal geassocieerde leden is onbeperkt, met een minimum van tien. Iedereen die lid wil worden van de Vereniging moet een schriftelijke aanvraag doen bij de Raad van Bestuur volgens de procedure zoals deze in het huishoudelijk reglement wordt bepaald. De Raad van Bestuur spreekt zich uit over deze vraag binnen de door het huishoudelijke reglement vastgestelde termijn.

HOOFDSTUK III

Art. 5. De effectieve leden moeten door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur worden aanvaard.
De effectieve leden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
a. Wonen in België;
b. Sedert tenminste zes maanden en tegen betaling in een persorgaan geregeld bijdragen over film leveren;
c. In orde zijn met de betaling van het lidgeld;
d. Tenminste één jaar toetredend lid te zijn;


Art. 6. De toegetreden leden moeten aan de zelfde toetredingsvoorwaarden dan de vaste leden voldoen (afgezien van de bepaling d van art. 5). Ze genieten van alle diensten van de vereniging. Ze worden uitgenodigd op de zittingen van de Algemene Vergadering en hebben een raadgevende stem. Ze kunnen de Vereniging niet tegenover derden vertegenwoordigen, behalve in specifieke gevallen door de Raad van Bestuur toegestaan.
Nec minus feminae quoque calamitatum participes fuere similium. nam ex hoc quoque sexu peremptae sunt originis altae conplures, adulteriorum flagitiis obnoxiae vel stuprorum. inter quas notiores fuere Claritas et Flaviana, quarum altera cum duceretur ad mortem, indumento, quo vestita erat, abrepto, ne velemen quidem secreto membrorum sufficiens retinere permissa est. ideoque carnifex nefas admisisse convictus inmane, vivus exustus est.

HOOFDSTUK IV

Art. 7. De leden die niet meer voldoen aan de vereiste voorwaarden om effectief of toegetreden lid te zijn, maar die ten minsten 20 jaar aangesloten lid zijn geweest, kunnen op hun vraag en na advies van de Raad van Bestuur verder als erelid van de Vereniging deel uit blijven maken. Zowel de effectieve als de toegetreden leden kunnen erelid worden en behouden hun statuut en hun functie. Om hun statuut te behouden moeten de ereleden zich van de jaarlijkse bijdrage kwijten. De leden van verdienste zijn zij die, door hun positie, of hun diensten aan de vereniging hebben bijgedragen of nog bijdragen tot het prestige en de bloei van de Vereniging. Ze zijn van het jaarlijkse lidgeld vrijgesteld.

Art. 8. De Algemene Vergadering van de Vereniging benoemt op voordracht van het Raad van Bestuur de leden van verdienste van de Vereniging.

HOOFDSTUK V

Art. 9. Kunnen als lid van de Raad van Bestuur verkozen worden, zij die sedert twee jaar effectief lid zijn en de Belgische nationaliteit hebben of onderdanen zijn van de Europese Unie. Kan alleen tot voorzitter worden verkozen, het effectieve lid dat tenminste vijf jaar aangesloten is bij de Vereniging.
Art. 10 . Behalve voor bijzondere gelegenheden, toegestaan door de Raad van Bestuur, kunnen enkel de vaste leden, aangesloten sedert ten minste één jaar, de Vereniging bij andere nationale en internationale organisaties vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK VI

Art. 11. De effectieve, toegetreden en ere-leden betalen aan de Vereniging een jaarlijkse bijdrage van minimum 40 euro tot maximum 500 euro, als ook een eenmalig instaprecht van minimaal 25 euro. De bijdrage moet integraal betaald worden voor het eerste jaar van de aansluiting, om het even het tijdstip waarop het lid wordt toegelaten. De Algemene Vergadering bepaalt, op voorstel van de Raad van Bestuur, de bedragen voor het jaarlijks lidgeld en de instapkosten. Het jaarlijks lidgeld is hetzelfde bedrag voor de effectieve, toegetreden en ereleden.

HOOFDSTUK VII

Art. 12. De Raad van bestuur levert aan de effectieve, toegetreden en ereleden jaarlijks een lidkaart. De lidkaart mag in geen enkel geval aan een kandidaat lid worden overhandigd.

Art.13. De lidkaarten kunnen alleen worden toegekend aan de leden die in orde zijn met de betaling van hun lidgeld.

HOOFDSTUK VIII

Art.14. Elke aansluiting moet door de Raad van Bestuur met een tweederde meerderheid worden aanvaard. De afgewezen kandidaat kan nog op de Algemene Vergadering een beroep doen. Deze zal zich uitspreken over het besluit van het Bestuur of over het beroep van de kandidaat, met tweederde meerderheid, de onthoudingen worden niet meegerekend.

Art. 15. De toelatingen die krachtens artikel 14 worden uitgesproken, mogen in geen geval de limiet overschrijden van drie leden per persorgaan (ereleden niet inbegrepen).
Uitzonderlijk kan hierop een wijziging door de Raad van Bestuur worden toegestaan voor die media die gespecialiseerd zijn in film. Deze is slechts geldig nadat de Algemene Vergadering deze wijziging heeft goedgekeurd.

HOOFDSTUK IX

Art. 16. Ontslagen worden schriftelijk aan de voorzitter van de Vereniging gericht. Wordt als uittredend beschouwd, elk lid dat een heel jaar laat voorbijgaan zonder zijn bijdrage te betalen.

Art. 17. Het aanvaarden en het behouden van de leden door de Vereniging worden bepaald door het bestaan en de regelmatigheid van hun filmjournalistiek werk. Elk jaar voert de Raad van Bestuur een herziening uit van de ledenlijsten. Ze raadpleegt de Algemene Vergadering, die een definitieve en onherroepelijke uitspraak doet, met een tweederde meerderheid, over de schrapping van elk lid dat niet langer aan de volgens de statuten vereiste voorwaarden voldoet. Indien een lid zijn activiteit, die nodig is voor de lidkaart, onderbreekt, dan behoudt hij zijn lidmaatschapsstatuut voor een periode van twee jaar.

HOOFDSTUK X

Art.18 Een lid van de Vereniging kan worden gesanctioneerd of uitgesloten door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur:

a) in geval van niet-naleving van de statuten of de beschikkingen van de Algemene Vergadering;

b) in geval van kennelijke onwaardigheid of wegens feiten waarmee de goede reputatie van de Vereniging of de beroepseer in het gedrang komt. Als inbreuk op de beroepseer en op de goede reputatie van de Vereniging wordt beschouwd elke ongerechtvaardigde handeling tegen een collega in de uitoefening van zijn beroep.

c) het is ten strengste verboden voor de leden van de Vereniging:
1) enkel afhankelijk te zijn van het promotiebudget van filmmaatschappijen of bioscoopzalen in de vorm van een commissieloon of elke andere manier, voor het plaatsen van (publicitaire) teksten of illustraties in de krant(en) waaraan zij meewerken;
2) onder de dekmantel van kritiek, artikels te onderschrijven of in te dienen in het kader van een reclame-contract waarvan rechtstreeks of onrechtstreeks een deelname in de reclameopbrengsten ofwel een andere honorering dan het honorarium dat het medium aan de redacteur toekent aan verbonden is;
3) in weerwil van het morele auteursrecht of zonder bronvermelding, artikels of tekstuele informatie weer te geven die in nationale of buitenlandse publicaties zijn verschenen.

De Algemene Vergadering kan, naargelang de ernst van het geval, door besluitvorming met een tweederde meerderheid van geldige stemmen, de leden in kwestie een waarschuwing, berisping of tijdelijke intrekking van de lidkaart opleggen of definitieve uitsluiting uitspreken.

Art. 19. Het betroffen lid mag zich verdedigen. Door de uitsluiting worden het lid alle verdere rechten ontzegd.

HOOFDSTUK XI

Art. 20. De Algemene Vergadering bezit de bevoegdheden die hem uitdrukkelijk door de wet worden toegekend.
Met name zijn gereserveerd voor zijn bevoegdheid :
-de wijziging van de sociale statuten
-de benoeming en de herbevestiging van de bestuurders en van de accountant(s).
-de goedkeuring van de balansen, budgetten en rekeningen
-het kwijten van de bestuurders en van de bestuurlijke verantwoordelijke(n) van de rekeningen
- de vrijwillige ontbinding van de Vereniging
-de aanvaarding en de uitsluiting van een lid.

Art. 21. Jaarlijks moet er minstens één Algemene Vergadering worden gehouden, in de loop van het eerste semester van het burgerlijk jaar. Een Buitengewone vergadering kan ook worden gehouden indien het Algemeen Bestuur dat noodzakelijk acht of op schriftelijk verzoek, dat door één vijfde van de gewone leden van de Vereniging is ondertekend. Deze aanvraag moet twee weken op voorhand aan de voorzitter van de Raad van Bestuur worden betekend.

Art. 22. Alle leden moeten per gewone brief en/of per mail tenminste acht dagen vooraf door de Raad van Bestuur voor de Algemene Vergadering worden bijeengeroepen. Het bericht van de oproeping vermeldt de datum, het uur en de plaats van de Vergadering, evenals de dagorde. De Raad van Bestuur kan om het even wie in de hoedanigheid van observator of consultant uitnodigen om geheel of gedeeltelijk de Algemene Vergadering bij te wonen.

Art.23. Elk lid heeft het recht om aan de Vergadering deel te nemen. Alleen het effectieve lid heeft stemrecht. Hij kan zich door een ander effectief lid, met een schriftelijke volmacht, gedateerd en ondertekend, laten vertegenwoordigen. Elk lid kan maximaal twee volmachten vertegenwoordigen.

Art.24. De Algemene Vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden behalve in die uitzonderlijke gevallen zoals voorzien door de wet, beslissingen nemen. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden met de gewone meerderheid van de stemmen die naar behoren werden uitgebracht genomen, behalve in die gevallen waar er anders door de wet of door statuten is bepaald. Met het oog op de geldigheid van het vereiste aantal stemmen zijn blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen niet toegelaten. De Algemene Vergadering beraadslaagt slechts over de punten die in de oproeping werden bekendgemaakt en die in de dagorde worden hernomen, behalve in voor de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur erkende noodgevallen.De Algemene Vergadering verkiest eveneens, onder zijn leden, de vertegenwoordigers van UPCB-UBF bij andere organismen, in het bijzonder de afgevaardigden bij de internationale persorganisaties en bij de nationale corporatieve organisaties. Deze worden voor een jaar benoemd en zijn herkiesbaar, ze hebben zitting in de Raad van Bestuur en hebben een raadgevende stem indien ze zelf geen bestuurder zijn.

HOOFDSTUK XII

Art. 26. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van tenminste vier leden, die onder de leden door de Algemene Vergadering worden benoemd voor een mandaat van twee jaar. De Algemene Vergadering kan ten allen tijde haar beslissing herroepen.
Art. 27 Bij een tussentijdse vacature voor een mandaat in de Raad van Bestuur, kan een voorlopige bestuurder door de Raad van Bestuur worden benoemd. Deze voltooit in dat geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
. Art. 28 De Raad van Bestuur vergadert op vraag van de voorzitter of, bij ontsteltenis, telkens wanneer één derde van de bestuurders de vraag stelt; de Raad van Bestuur kan voor zijn vergaderingen om het even wie uitnodigen die voor haar vergaderingen nuttig is en deze heeft een raadgevende stem.
Art. 29 De Raad van Bestuur kan slechts geldig vergaderen en zetelen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan slechs één andere bestuurder vertegenwoordigen.
In het geval dat het aantal aanwezige bestuurders of vertegenwoordigers voor een vergadering onvoldoende is kan een tweede vergadering worden opgeroepen, ten vroegste veertien kalenderdagen later, met dezelfde dagorde. Deze kan slechts behoorlijk zetelen indien het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders hetzelfde is, of groter dan drie. Elke beslissing van de bestuurders wordt met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, behalve in die uitzonderingen door de Statuten gestipuleerd. In geval van evenredigheid van stemmen is de stem van diegene die de Raad voorzit beslissend.
Art. 30 De Raad van Bestuur kan alle daden van beschikking stellen en bezit de ruimste bevoegdheden voor het bestuur van de Vereniging met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of de tegenwoordige Statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegekend.
Art.31. De Raad van Bestuur kan met eenvoudige meerderheid, onder zijn verantwoordelijkheid, een persoon voor de dagelijkse werking en de vertegenwoordiging van de Vereniging, met het gebruik van de handtekening en desbetreffend volgens de voorwaarden bepaald in het huishoudelijk reglement, aanduiden.
Art.32 De beslissingen van de Raad van bestuur worden neergeschreven in een verslagboek dat op de zetel van de Vereniging wordt bewaard. Elk lid kan er kennis van nemen. Beslissingen kunnen eventueel door een eenvoudig ondertekende brief van een bestuurder voor derden toegankelijk zijn op voorwaarde dat deze hun belangstelling hiervoor motiveren.
Art. 33. De gerechtelijke stappen, zowel als eiser of als verdediger, worden door een door de Raad van Bestuur daartoe aangestelde bestuurder in naam van de Vereniging genomen. In gevallen van nood is de voorzitter en een bestuurder gerechtigd om de vereiste maatregelen te nemen.
Art. 34. Elke handeling, elke verbintenis en elk geschrift dat de UBFP-UPCB moreel of materieel verantwoordelijk stelt, moet de handtekening van de voorzitter en van een beheerder dragen, behalve voor de gewone bestuurshandelingen behorend tot de dagelijkse werking van de gemandateerde persoon. In geval van afwezigheid van de voorzitter, moet iedere handeling de handtekening van twee beheerders dragen.
Art. 35. De bestuurders gaan, door hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn alleen verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat dat ze onbezoldigd uitoefenen.

Hoofdstuk XIII

Art. 36. Het werkingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Hoofdstuk XIV

Art. 37. In geval van ontbinding van de VZW, benoemt de Algemene Vergadering, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de belangeloze bestemming die aan het netto vermogen moet worden gegeven.

Hoofdstuk XV

Art. 38. Het Huishoudelijk Reglement wordt aan de Algemene Vergadering voor stemming met eenvoudige meerderheid door de Raad van Bestuur voorgelegd. De Algemene Vergadering verfijnt en vult deze aan. Wijzigingen hieraan kunnen door de Algemene vergadering met eenvoudige meerheid van geldig uitgebrachte stemmen worden uitgevoerd.

Hoofdstuk XVI

Art. 39. Voor hetgeen niet werd geregeld door deze statuten, wordt verwezen naar de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
Tijdens de stichtingsvergadering hebben de leden van de UBFP het volgende bepaald:
-de leden van de Raad van Bestuur:
Guido Convents, David Hainaut, Jack Mener, Freddy Sartor, Thierry Zamparutti.
-de eventuele gemandateerde persoon belast met de dagelijkse werking.